Admission | NPU

กรอกข้อมูลใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับ ปวช/ปวส ประจำปีการศึกษา 2563สมัครในระดับ
รหัสประจำตัวประชาชน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
เกิดวันที่
เดือน
ปี
อายุ
เพศ
สัญชาติ
ศาสนา
น้ำหนัก
ส่วนสูง
โรคประจำตัว
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
Email

กำลังศึกษาในระดับ
โรงเรียน/สถาบันเดิม
สาขาวิชา
GPAX 6 ภาคเรียน
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี
บิดาชื่อ
อายุ
อาชีพ
โทรศัพท์
ยังมีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
มารดาชื่อ
อายุ
อาชีพ
โทรศัพท์
ยังมีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
คณะ
สาขา