กรอกข้อมูลใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับปริญญาตรี เทียบโอน 2 ปีหลัง ประจำปีการศึกษา 2563รหัสประจำตัวประชาชน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
เกิดวันที่
เดือน
ปี
อายุ
เพศ
สัญชาติ
ศาสนา
น้ำหนัก
ส่วนสูง
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
Email
โรงเรียน/สถาบันเดิม
สาขาวิชา
GPA
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี
บิดาชื่อ
อายุ
อาชีพ
โทรศัพท์
ยังมีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
มารดาชื่อ
อายุ
อาชีพ
โทรศัพท์
ยังมีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
สาขาที่ต้องการสมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน | PDF
สำเนาวุฒิการศึกษา | PDF