พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครเรียนเลขประจำตัวประชาชน