สถาบันนวัตกรรมธรุกิจ และการบัญชี

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี จัดตั้งขึ้นตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย Thailand 4.0 กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ACMECS ประกอบกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม ระยะที่ 3 พ.ศ. 2561-2565 มุ่งให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษา และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยยุคใหม่ เนื่องจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้จำนวนผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยลดลง เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรประจำการที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้และคุณวุฒิของตนให้สูง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้พร้อมยกระดับหลักสูตรสู่ความเป็นสากล ซึ่งสถาบันฯ มีแผนการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการที่จะรับผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงาน รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด ที่ทันสมัยต่อไป
โอกาส การประกอบอาชีพ
พนักงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน หลากหลายสายงาน อาทิเช่น เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/พัสดุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานด้านการจัดการสำนักงาน นักคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาโปรแกรม นักบัญชี/ผู้ตรวจบัญชี นักวางแผนและวิเคราะห์งบการเงิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider