คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ คณะชั้นนำแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บนฐานการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม และยังผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
โอกาส การประกอบอาชีพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในหน่วยงานการศึกษาในสังกัด นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา นักสังคมสงเคราะห์ ครู/อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนภาษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์,ผู้ช่วยนักวิจัย,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ มัคคุเทศก์,นักประชาสัมพันธ์