คณะเกษตร และเทคโนโลยี

คณะเกษตรและเทคโนโลยี ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม 14 กิโลเมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 875 ไร่ โดยคณะเกษตรและเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน์ ว่า แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร สู่ความเป็นเลิศ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยได้จัดการเรียนการสอน ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม และร่วมทำนุบำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
โอกาส การประกอบอาชีพ
• เกษตรกรรุ่นใหม่
• เกษตรกรรม
• บุคลากรในหน่วยงานราชการ
• พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
• ทำงานในสถานประกอบการ และหน่วยงานเอกชน
• อาจารย์และนักวิชาการด้านการเกษตร ฯลฯ
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider