คณะวิทยาการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และผลิตกำลังคน ด้านวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติและอนุภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสิ่งสำคัญ คือ การผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน และระดับประเทศต่อไป
โอกาส การประกอบอาชีพ
บุคลากรในหน่วยงานของรัฐและเอกชน และผู้ประกอบการอิสระ หลากหลายสายงาน อาทิเช่น นักพัฒนาโปรแกรม / นักพัฒนาเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์/ IT Support ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการกีฬา นักข่าว/นักหนังสือพิมพ์ ผู้ประกาศ/ผู้ดำเนินรายการ ช่างภาพ นักประชาสัมพันธ์ นักสร้างสรรค์รายการ กราฟิกดีไซด์ / ตัดต่อ