วิทยาลัยการบิน นานาชาติ

ระดับ NPU.
ระดับ NPU.
  • สาขาวิชาช่างอากาศยาน
ระดับ NPU.
วิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นสถาบันในกำกับของรัฐเต็มรูปแบบ มีหน้าที่จัดการศึกษา ดำเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านการบินและอวกาศ มุ่งเน้นผลิตนักบินและบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินครบวงจร โดยวิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Approved Training Organization : ATO) จากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เมื่อ 15 ตุลาคม 2550
โอกาส การประกอบอาชีพ
นักบินพาณิชย์ นักบินส่วนบุคคล ครูการบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรืองานบริการภาคอากาศ พนักงานบริการภาคพื้นดิน พนักงานบำรุงอากาศยาน พนักงานวางแผนการบิน บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน
previous arrownext arrow
Slider