คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นคณะชั้นนำที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านภาษาและสังคมศาสตร์บนฐานการวิจัยและบริการวิชาการ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้ปรัชญาว่า จริยธรรม นำปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นคน ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตรงตามความต้องการของสังคม
โอกาส การประกอบอาชีพ
บุคลากรในหน่วยงานราชการและเอกชน หลากหลายสายงาน อาทิเช่น นักปกครอง ปลัดอำเภอ ทหาร ตำรวจ นักบริหารภาครัฐและเอกชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้พิพากษา ทนายความ นักวิชาการ ครู อาจารย์ มัคคุเทศก์ ล่ามแปลภาษา และเลขานุการ เป็นต้น