คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้รู้จักแสวงหาและคัดกรองความรู้ใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้องถิ่นและสังคมโลกเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “นำสมัย คิดต่าง สรรค์สร้างสังคม”
โอกาส การประกอบอาชีพ
รับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคและบริโภคที่เป็นเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่งานบริการด้านเทคนิคและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ *สามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider