วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มุ่งผลิตบัณฑิตด้านพยาบาลให้มีคุณลักษณะสำคัญในด้าน พัฒนาตน ตื่นรู้ เป็นผู้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ ผลิตงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นานาชาติ และบริการวิชาการสู่ การรับใช้สังคม ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ชุมชนมหาวิทยาลัยและสร้างองค์กรคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและมีธรรมมาภิบาล
โอกาส การประกอบอาชีพ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider