คณะวิศว กรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรม และเตรียมความพร้อมบุคลากรอาชีพวิศวกร ให้มีความรู้ด้านวิชาชีพ มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนา ต่อยอด และถ่ายทอดงานบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนนวัตกรรมและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น ภูมิภาค และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
โอกาส การประกอบอาชีพ
วิศวกร ประจำหน่วยงานราชการ/เอกชน อาทิเช่น วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้าง วิศวกรบริหาร วิศวกรด้านสำรวจ วิศวกรด้านวางแผนและควบคุมการผลิต วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรด้านไฟฟ้ากำลัง วิศวกรด้านด้านโทรคมนาคม และวิศวกรด้านโลจิสติกส์ ฯลฯ ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์