วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศีสงคราม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มีพื้นที่ประมาณ 32 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพและด้านวิชาการ ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตลาดอาชีพในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง
โอกาส การประกอบอาชีพ
อาชีพที่ต้องการทักษะด้านอาชีพ ได้แก่ ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอกนิกส์ บุคลากรสำนักงาน / เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และนำไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น