คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

ระดับ NPU.
ระดับ NPU.
ระดับ NPU.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีเนื้อที่ทั้งหมด 506 ไร่ ห่างจากตัวเมืองเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร มีการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นผลิตนักเรียน นักศึกษา ทางด้านวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ให้สามารถผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ ในท้องถิ่นสู่ชุมชน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
โอกาส การประกอบอาชีพ
อาชีพที่ต้องใช้ทักษะด้านอาชีพ อาทิเช่น ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม ช่างเชื่อม ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอกนิกส์ นายช่างเทคนิค นายช่างสถาปัตยกรรม บุคลากรสำนักงาน / พนักงานโรงแรม / การจัดการสำนักงาน / เจ้าหน้าที่การตลาด / เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และนำไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น