ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563

                  มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรววิชาชีพชั้นสูง​ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยมีการมีการกำหนอคุณสมบัติของผู้้สมัคร จำนวนการรับ และรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้