ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563