ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยานระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)