ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม โครงการทุนการศึกษา (BJC) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 4)