ประกาศนโยบายการจัดการเรียนการสอนและการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผมกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19