ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยการบินนานาชาติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน ประจำปีการศึกษา 2563