ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา (Quota) (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563