ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการทุนการศึกษา ระดับกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่หมาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่อมมือกับมหาวทยาลัยนครพนม เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 130 ทุน