previous arrow
next arrow
Slider

NPU ROAD SHOW

2019
29/พ.ย.

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล<br>โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

เวลา 12.40 น. เป็นต้นไป
30/พ.ย.

ตลาดนัดหลักสูตร เซ็ลทรัลขอนแก่น

ทั้งวัน
03/ธ.ค.

โรงเรียนวังยางวิทยาคม

จังหวัดนครพนม เวลา 12.40-14.00 น.
04/ธ.ค.

โรงเรียนอุเทนพัฒนา

จังหวัดนครพนมเวลา 13.00 เป็นต้นไป
17/ธ.ค.

โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

จังหวัดสกลนคร 14.40 น. เป็นต้นไป
18/ธ.ค.

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

จังหวัดนครพนม เวลา 13.00 – 15.30 น.

ปฏิทินการสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร​

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครนักศึกษา

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
29 พฤษภาคม 2563
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563
29 พฤษภาคม 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยานระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)
19 พฤษภาคม 2563
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
19 พฤษภาคม 2563
ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563
15 พฤษภาคม 2563
ประกาศมขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจําปีการศึกษา 2563
15 พฤษภาคม 2563
ประกาศนโยบายการจัดการเรียนการสอนและการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผมกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
22 เมษายน 2563
ประกาศสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษา ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
22 เมษายน 2563
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทเทียบโอน 2 ปีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563
10 มีนาคม 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการทุนการศึกษา ระดับกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563
28 ตุลาคม 2562