previous arrow
next arrow
Slider

ปฏิทินการสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร​

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5/1
25 มิถุนายน 2563
ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการการจัดภาครัฐและภาคเอกชนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563
25 มิถุนายน 2563
ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศและเข้าหอพักของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่น 28 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
18 มิถุนายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
29 พฤษภาคม 2563
ประกาศนโยบายการจัดการเรียนการสอนและการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผมกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
22 เมษายน 2563