ข่าวและประกาศ

ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการการจัดภาครัฐและภาคเอกชนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงอิสระ (Direct Admission) (TCAS รอบ 5) หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขา ประจำปีการศึกษา 2563