previous arrow
next arrow
Slider

ปฏิทินการสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร​

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5/1 ประจำปีการศึกษา 2563
29 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทการรับเทียบโอนและ 2 ปี ต่อเนื่อง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563
25 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563
24 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงอิสระ (Direct Admission) (TCAS รอบ 5) หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขา ประจำปีการศึกษา 2563
24 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงอิสระ (Direct Admission) (TCAS รอบ 5) ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
24 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทการรับเทียบโอนและ 2 ปี ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563
24 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563
24 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่าวอากาศยาน ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
24 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงอิสระ (Direct Admission) (TCAS รอบ 5) ประจำปีการศึกษา 2563
22 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563
18 มิถุนายน 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5/1
25 มิถุนายน 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5/1
25 มิถุนายน 2563
ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศและเข้าหอพักของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่น 28 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
18 มิถุนายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
29 พฤษภาคม 2563
ประกาศนโยบายการจัดการเรียนการสอนและการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผมกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
22 เมษายน 2563