คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีเนื้อที่ทั้งหมด 506 ไร่ ห่างจากตัวเมืองเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร มีการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นผลิตนักเรียน นักศึกษา ทางด้านวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ให้สามารถผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ ในท้องถิ่นสู่ชุมชน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

โอกาส การประกอบอาชีพ

        อาชีพที่ต้องใช้ทักษะด้านอาชีพ อาทิเช่น ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม ช่างเชื่อม ช่างคอมพิวเตอร์

            ช่างอิเล็กทรอกนิกส์ นายช่างเทคนิค นายช่างสถาปัตยกรรม

            บุคลากรสำนักงาน / พนักงานโรงแรม / การจัดการสำนักงาน / เจ้าหน้าที่การตลาด / เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

            และนำไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : 214 หมู่ 12 บ้านภูเขาทอง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000   

โทรศัพท์ : 0 4250 3777  Website :  http://itech.npu.ac.th 

maltepe escort ataşehir escort bostancı escort pendik escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort anadolu yakası escort ümraniye escort