คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้รู้จักแสวงหาและคัดกรองความรู้ใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้องถิ่นและสังคมโลกเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “นำสมัย คิดต่าง สรรค์สร้างสังคม

โอกาส การประกอบอาชีพ

รับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคและบริโภคที่เป็นเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่งานบริการด้านเทคนิคและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์

          *สามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

คณะวิทยาศาสตร์ : 214 หมู่ 12 ถนนนิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 0 4250 3776  Website :  http://sci.npu.ac.th  E-mail : science@npu.ac.th

Facebook : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

maltepe escort ataşehir escort bostancı escort pendik escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort anadolu yakası escort ümraniye escort