คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรม และเตรียมความพร้อมบุคลากรอาชีพวิศวกร ให้มีความรู้ด้านวิชาชีพ มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนา ต่อยอด และถ่ายทอดงานบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนนวัตกรรมและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น ภูมิภาค และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

โอกาส การประกอบอาชีพ

           วิศวกร ประจำหน่วยงานราชการ/เอกชน อาทิเช่น วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้าง วิศวกรบริหาร วิศวกรด้านสำรวจ วิศวกรด้านวางแผนและควบคุมการผลิต วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรด้านไฟฟ้ากำลัง วิศวกรด้านด้านโทรคมนาคม และวิศวกรด้านโลจิสติกส์ ฯลฯ

           ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : 214 หมู่ 12 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 0 4250 3558  Website :  http://en.npu.ac.th  E-mail : en_pr@npu.ac.th

sakarya escort bayan sakarya escort escort sakarya serdivan escort bayan adapazarı escort webmaster forumu
ankara escort bayan çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort