คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรม และเตรียมความพร้อมบุคลากรอาชีพวิศวกร ให้มีความรู้ด้านวิชาชีพ มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนา ต่อยอด และถ่ายทอดงานบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนนวัตกรรมและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น ภูมิภาค และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

โอกาส การประกอบอาชีพ

           วิศวกร ประจำหน่วยงานราชการ/เอกชน อาทิเช่น วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้าง วิศวกรบริหาร วิศวกรด้านสำรวจ วิศวกรด้านวางแผนและควบคุมการผลิต วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรด้านไฟฟ้ากำลัง วิศวกรด้านด้านโทรคมนาคม และวิศวกรด้านโลจิสติกส์ ฯลฯ

           ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : 214 หมู่ 12 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 0 4250 3558  Website :  http://en.npu.ac.th  E-mail : en_pr@npu.ac.th

maltepe escort ataşehir escort bostancı escort pendik escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort anadolu yakası escort ümraniye escort