คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และผลิตกำลังคน ด้านวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติและอนุภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสิ่งสำคัญ คือ การผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน และระดับประเทศต่อไป

โอกาส การประกอบอาชีพ

พนักงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน หลากหลายสายงาน อาทิเช่น เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/พัสดุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   งานด้านการจัดการสำนักงาน นักคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาโปรแกรม นักบัญชี/ผู้ตรวจบัญชี  นักวางแผนและวิเคราะห์งบการเงิน  ที่ปรึกษาด้านการเงินบุคลากรในหน่วยงานของรัฐและเอกชน และผู้ประกอบการอิสระ หลากหลายสายงาน อาทิเช่น นักพัฒนาโปรแกรม / นักพัฒนาเว็บไซต์

เจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์/ IT Support ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย  ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการกีฬา   

นักข่าว/นักหนังสือพิมพ์ ผู้ประกาศ/ผู้ดำเนินรายการ ช่างภาพ นักประชาสัมพันธ์  นักสร้างสรรค์รายการ 

กราฟิกดีไซด์ / ตัดต่อ

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: 167/2 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ : 0 4258 7288  Website :  http://mit.npu.ac.th  

sakarya escort bayan sakarya escort escort sakarya serdivan escort bayan adapazarı escort webmaster forumu
ankara escort bayan çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort