คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และผลิตกำลังคน ด้านวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติและอนุภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสิ่งสำคัญ คือ การผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน และระดับประเทศต่อไป

โอกาส การประกอบอาชีพ

พนักงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน หลากหลายสายงาน อาทิเช่น เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/พัสดุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   งานด้านการจัดการสำนักงาน นักคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาโปรแกรม นักบัญชี/ผู้ตรวจบัญชี  นักวางแผนและวิเคราะห์งบการเงิน  ที่ปรึกษาด้านการเงินบุคลากรในหน่วยงานของรัฐและเอกชน และผู้ประกอบการอิสระ หลากหลายสายงาน อาทิเช่น นักพัฒนาโปรแกรม / นักพัฒนาเว็บไซต์

เจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์/ IT Support ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย  ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการกีฬา   

นักข่าว/นักหนังสือพิมพ์ ผู้ประกาศ/ผู้ดำเนินรายการ ช่างภาพ นักประชาสัมพันธ์  นักสร้างสรรค์รายการ 

กราฟิกดีไซด์ / ตัดต่อ

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: 167/2 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ : 0 4258 7288  Website :  http://mit.npu.ac.th  

maltepe escort ataşehir escort bostancı escort pendik escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort anadolu yakası escort ümraniye escort