คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นคณะชั้นนำที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านภาษาและสังคมศาสตร์บนฐานการวิจัยและบริการวิชาการ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้ปรัชญาว่า จริยธรรม นำปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นคน ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตรงตามความต้องการของสังคม

โอกาส การประกอบอาชีพ

         บุคลากรในหน่วยงานราชการและเอกชน หลากหลายสายงาน อาทิเช่น นักปกครอง ปลัดอำเภอ ทหาร ตำรวจ นักบริหารภาครัฐและเอกชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้พิพากษา ทนายความ นักวิชาการ  ครู อาจารย์ มัคคุเทศน์ ล่มแปลภาษา และเลขานุการ เป็นต้น

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ : 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000   โทรศัพท์ : 0 4258 7100  Website :  http://flas.npu.ac.th  E-mail : info@flas.npu.ac.th

maltepe escort ataşehir escort bostancı escort pendik escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort anadolu yakası escort ümraniye escort