วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มุ่งผลิตบัณฑิตด้านพยาบาลให้มีคุณลักษณะสำคัญในด้าน พัฒนาตน ตื่นรู้ เป็นผู้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ ผลิตงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นานาชาติ และบริการวิชาการสู่ การรับใช้สังคม ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ชุมชนมหาวิทยาลัยและสร้างองค์กรคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและมีธรรมมาภิบาล

โอกาส การประกอบอาชีพ

          พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม : 92 ถนนกลางเมือง ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 0 4251 2196, 0 4251 4471, 0 4251 4472   Website : bcnn.npu.ac.th

maltepe escort ataşehir escort bostancı escort pendik escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort anadolu yakası escort ümraniye escort