วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มุ่งผลิตบัณฑิตด้านพยาบาลให้มีคุณลักษณะสำคัญในด้าน พัฒนาตน ตื่นรู้ เป็นผู้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ ผลิตงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นานาชาติ และบริการวิชาการสู่ การรับใช้สังคม ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ชุมชนมหาวิทยาลัยและสร้างองค์กรคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและมีธรรมมาภิบาล

โอกาส การประกอบอาชีพ

          พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม : 92 ถนนกลางเมือง ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 0 4251 2196, 0 4251 4471, 0 4251 4472   Website : bcnn.npu.ac.th

sakarya escort bayan sakarya escort escort sakarya serdivan escort bayan adapazarı escort webmaster forumu
ankara escort bayan çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort