คณะครุศาสตร์ คณะชั้นนำแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บนฐานการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม และยังผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

โอกาส การประกอบอาชีพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรในหน่วยงานการศึกษาในสังกัด

นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา    

นักสังคมสงเคราะห์

ครู/อาจารย์ในสถาบันการศึกษา   

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ครูผู้สอนภาษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์,ผู้ช่วยนักวิจัย,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ   

มัคคุเทศก์,นักประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม : 167/1 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 เบอร์โทรศัพท์ 042-587-181 โทรสาร 042-587-182  เว็บไซต์ : http://edu.npu.ac.th/web/

 

sakarya escort bayan sakarya escort escort sakarya serdivan escort bayan adapazarı escort webmaster forumu
ankara escort bayan çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort