คณะครุศาสตร์ คณะชั้นนำแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บนฐานการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม และยังผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

โอกาส การประกอบอาชีพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรในหน่วยงานการศึกษาในสังกัด

นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา    

นักสังคมสงเคราะห์

ครู/อาจารย์ในสถาบันการศึกษา   

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ครูผู้สอนภาษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์,ผู้ช่วยนักวิจัย,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ   

มัคคุเทศก์,นักประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม : 167/1 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 เบอร์โทรศัพท์ 042-587-181 โทรสาร 042-587-182  เว็บไซต์ : http://edu.npu.ac.th/web/

 

maltepe escort ataşehir escort bostancı escort pendik escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort anadolu yakası escort ümraniye escort