ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการเก็บค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562