ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่2)