ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับแบบเทียบโอน/2ปีต่อเนื่อง (รอบที่2) มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564