ประกาศรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับแบบเทียบโอน/2ปีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่1)