ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564