ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพน ระดับปริญญาตรี ประเภท 2 ปี ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564