ประกาศรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับแบบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม