ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับแบบเทียบโอน คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564