ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี แบบโควตา Quota (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุกคณะ/วิทยาลัย) ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต