ประกาศรายชื่อรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ระดับปริญญาตรี แบบโควตา Quota (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564